Ανακοινώθηκε: 24-02-2019

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 3 Μαρτίου 2019

Θεσσαλονίκη, 16-2-2019
Αρ. Πρωτ. 1

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Σωματείου
«Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαρτίου 2019, και ώρα 10:00 στην έδρα του Συλλόγου, Μοναστηρίου 183, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων 2018.

2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού οικονομικού έτους 2018.

3. Παρουσίαση προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2019.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% και ένας των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γαλατάς Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Σερκελίδης Δήμος