Ανακοινώθηκε: 01-10-2022

Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης – 16 Οκτωβρίου 2022

Θεσσαλονίκη, 16-10-2022
Αρ. Πρωτ. 1

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του Σωματείου
«Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής»

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου «Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», καλούνται τα μέλη του Συλλόγου να παραστούν στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 11:00 στην έδρα του Συλλόγου, Μοναστηρίου 183, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων ετών 2020 και 2021.

2. Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού οικονομικών ετών 2020 και 2021.

3. Παρουσίαση προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2022.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το 50% και ένας των ταμειακώς ενήμερων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα και στον ίδιο χώρο.

Το ΔΣ του Συλλόγου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Γαλατάς Χρήστος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – Σερκελίδης Δήμος