ΒΙΒΛΙΟ “ΘΗΡΑ ΘΕΟΥ”

“Πρωτοπρεσβυτέρου Νικολάου Μανώλη”

IMG 20220429 215430
Κυκλοφορεί το ΝΕΟ βιβλίο του μακαριστού ομολογητή γέροντά μας πρωτ/ρου Νικολάου Μανώλη

Εκ των προλόγων του βιβλίου

“Τό πνευματικόν αὐτό βιβλίον τοῦ π. Νικολάου, διακρινόμενον καί διαιρούμενον εἰς 13 περισπουδάστους θεματικάς ἑνότητας, δύναται νά προσφέρῃ πλουσίαν πνευματικήν τράπεζαν καί πανδαισίαν εἰς τούς φιλοθέους καί φιλαρέτους ἀναγνώστας καί ἐντρυφητάς του. Ἀφυπνίζει πνευματικῶς τόν Ὀρθόδοξον πιστόν, μεταποιῶν αὐτόν εἰς ἐγρήγορον, νήφοντα καί συνειδητόν Χριστιανόν, «ἀγωνιζόμενον τόν καλόν ἀγῶνα τῆς πίστεως καί ἐπιλαμβανόμενον τῆς αἰωνίου ζωῆς» [Πρβλ. Α’ Τιμ.6, 12.]. Χειραγωγεῖ τόν ἀγωνιστήν τῆς εἰς Χριστόν Πίστεως εἰς τό σκάμμα τῆς Ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς ἀγωγῆς καί εἰς τήν ἀνάντη, τήν «στενήν πύλην καί τήν τεθλιμμένην ὁδόν τήν ἀπάγουσαν εἰς τήν ζωήν» [Πρβλ. Ματθ.7, 14.]. Ὑλοποιεῖ καί ἐφαρμόζει τήν προτροπήν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρός τόν Μαθητήν του καί Ἀπόστολον Τιμόθεον· «γύμναζε σεαυτόν πρός εὐσέβειαν· ἡ γάρ σωματική γυμνασία πρός ὀλίγον ἐστίν ὠφέλιμος, ἡ δέ εὐσέβεια πρός πάντα ὠφέλιμος ἐστιν, ἐπαγγελίας ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν καί τῆς μελλούσης» [ Α’ Τιμ.4, 7-8.].

Ἔγραφον ἐν τῷ Ἐπισκοπείῳ Χώρας Κυθήρων
τῇ 31ῃ Δεκεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2021.

† ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων Σεραφείμ


“Διαβάζοντας τίς ὁμιλίες αὐτές ὠφελήθηκα πνευματικά. Μοῦ δημιούργησε κατάσταση προσευχῆς. Προσπαθεῖ μέ τήν «Θήρα Θεοῦ» νά μᾶς ὁδηγήσει στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ σκοπός καί ὁ στόχος κάθε χριστιανοῦ. Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου δοσμένος στή διακονία τῆς Ἐκκλησίας μέ πολύωρες ἀγρυπνίες, πολύωρες μνημονεύσεις ὀνομάτων ζώντων καί τεθνεώτων. Ἀκούραστος στό θεῖο κήρυγμα τοῦ Λόγου του Θεοῦ. Ἀκούραστος γιά ἔργα ἀγάπης. Αὐτόν τόν ἀθλητή τοῦ Κυρίου, τόν μέγα στρατιώτη καί φίλο τῆς Τριάδος καί μύστην τῶν ἀρρήτων καί μιμητή τοῦ Ἰησοῦ, αὐτόν νά ὑμνήσωμεν, νά ἐνθυμούμεθα αὐτοῦ τά παλαίσματα, τούς πόνους οὕς ὑπέστη διά Χριστόν τόν Παμβασιλέα. Τάς συκοφαντίας καί ἀπειλάς, τά ἐπισκοπικά καί συνοδικά δικαστήρια, τά σχεδόν καθ’ ἑκάστην, τά ἐξώδικα στό σπίτι του. Ὁ στῦλος ὅμως τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποτειχίζεται ἀπό τούς αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες, κρατώντας  ψηλά τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία. Ὁ Πανάγαθος Θεός μας ἐκτίμησε τά μαρτύριά του, εἶδε τήν πρός Αὐτόν πίστη, λατρεία καί ἀγάπη καί τόν πῆρε μαζί του στούς κόλπους τῶν Ἁγίων του.

Αἰωνία του ἡ μνήμη! Προσδοκῶ Ἀνάσταση Νεκρῶν! Ἀμήν!”

Πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Μανώλης


Ο π. Νικόλαος Μανώλης θα παραμείνει για πάντα ο πνευματικός του Συλλόγου μας. Η σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου μας τελεί υπό την ευλογία του. Ευχόμαστε όλοι να έχουμε την ευχή του γέροντά μας μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη, να φανούμε άξιοι της παρακαταθήκης που μας εμπιστεύθηκε και να μας αξιώσει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και η Υπεραγία Θεοτόκος να ανταμώσουμε και πάλι στον Παράδεισο!